Договір приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «OPEN TENDER Закупівлі»


Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Проперті Групп» (далі - Оператор) в особі директора Козлова Віталія Вікторовича, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та __________________________, в особі ___________________________, який діє на підставі ____________ (далі - Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «OPEN TENDER Закупівлі» (далі - Електронний майданчик), володільцем якої є Оператор, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.open-tender.com.ua, авторизовано за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі - Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчику «OPEN TENDER Закупівлі» (далі - Регламент), який є його невід'ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використання системи електронних закупівель через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.open-tender.com.ua (далі - Веб-сайт).

1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються нормативно-правовими актами у сфері закупівель, в тому числі, але не виключно: Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-

VIII, Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, іншими актами у сфері закупівель, та рівнями акредитації Електронного майданчику.

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Користувачу, послуги, що надаються Оператором окремо та безкоштовно замовнику та окремо учаснику, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи закупівель (у т.ч. через Електронний майданчик) в якості користувача, замовника та/або учасника на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Реєстрація Користувача в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації з допомогою:

2.3.1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача на його баланс. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов'язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або повернути платіж Користувачу, або зарахувати його на баланс Користувача відповідно;

2.3.2. ідентифікації через підписання договору між користувачем та Оператором Електронного майданчика.

2.4. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. При застосуванні способу ідентифікації/авторизації, передбаченого п.п.2.3.1. цього Договору, ідентифікація/авторизація Користувача в якості саме Замовника здійснюється Оператором після одночасного направлення таким Користувачем відповідного звернення на електронну адресу Оператора [email protected]

2.5. Користувач Електронного майданчику - Замовник, з метою здійснення публічної закупівлі, повинен авторизуватись як Замовник. Авторизація Користувача в якості Замовника здійснюється Електронним майданчиком безкоштовно.

2.6. Замовник самостійно та безоплатно через Електронний майданчик оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та законом, інформацію про закупівлю.

2.7. Користувач, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавця робіт, повинен авторизуватись як Учасник, одним із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору.

3. ПЛАТІЖ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ ОПЕРАТОРА

3.1. За реєстрацію в електронній системі закупівель Користувач сплачує платіж у розмірі:

3.2. Платіж Користувача за реєстрацію в якості Замовника – повертається Оператором такому Замовнику протягом 3 (трьох) банківських днів.

3.3. Платіж Користувача за реєстрацію в якості Учасника - відсутній, кошти перераховуються на баланс.

3.4. Замовнику послуги, передбачені законодавством про публічні закупівлі, надаються Електронним майданчиком безкоштовно.

3.5. За подання Учасником тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, Оператором з Учасника справляється плата у розмірі:

  1. у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
  2. у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  3. у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  4. у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  5. у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.6. Послуги Оператора за подання Учасником тендерної пропозиції у розмірі, визначеному п.3.5. цього Договору, сплачуються Учасником на умовах 100% попередньої оплати шляхом списання грошових коштів з балансу Учасника (сервіс автоматизованого робочого місця Учасника, що відображає рух грошових коштів Учасника, що надійшли на рахунок Оператора в якості авансу та які можуть бути використані в якості оплати послуг Оператора) в момент розкриття тендерної пропозиції.

3.7. Подання Учасником тендерної пропозиції та надання Оператором Учаснику такої послуги здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів в розмірі, не меншому ніж розмір плати, визначений п.3.5. цього Договору.

3.8. Поповнення балансу Учасника здійснюється в наступному порядку:

3.9. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, плата, отримана Оператором за подання такої пропозиції, повертається Учаснику. У такому випадку сплачені Учасником грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Оператором на баланс Учасника.

3.11. Акт прийому-передачі наданих послуг складається Оператором в односторонньому порядку протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня фактичного розкриття тендерної пропозиції Учасника.

3.12. За офіційним зверненням Учасника за адресою [email protected], Акт прийому-передачі наданих послуг може бути виготовлений на паперовому носії та направлений Учаснику поштовим зв'язком, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання звернення.

3.13. До фактично наданих Оператором послуг не відноситься плата за подання Учасником тендерної пропозиції, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникла внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у разі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

6.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «OPEN TENDER Закупівлі», прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклади такий договір раніше.

6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб- сайті Електронного майданчику.

6.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"

Юридична адреса:

01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 71

Фактична адреса:

03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 23, офіс 301

р/р 26008056218700 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

у м. Дніпро

МФО 380269

Код ЄДРПОУ 34925642

Свід. ПДВ № 100295262

ІПН 349256426598

тел./факс (044) 453-22-55